Sunnuntain vuosikokouksessa valitaan uusia jäseniä johtokuntaan

10.11.2015

SML:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 15. marraskuuta Kajaanissa. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Lisäksi valitaan jäsenet johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle.

Puheenjohtaja voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään neljäksi kaudeksi ja johtokunnan jäsen enintään kolmeksi kaudeksi.

Johtokunnan uusiin ehdokkaisiin voi tutustua nettisivullamme. Ehdokkaita voi asettaa vielä kokouspäivänä paikan päällä.

SML:n paikallisyhdistykset lähettävät liiton kokoukseen edustajia edellisvuoden jäsenmääränsä mukaan. 25 jäsentä oikeuttaa yhteen edustajaan, 50 jäsentä kahteen jne. Kullakin edustajalla on kokouksessa ääni yksi ääni. Yhdistys voi valtuuttaa yhden edustajan käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä.
 

SML:n säännöistä (Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan liiton jäsensivuilta. Jäsensivujen tunnus on Mehiläinen-lehden sivun 2 vasemmasta alareunasta. Jäsensivuilla on myös vuosikokouksen aineisto):
 

8 §     Liiton kokoukset

Päätäntävalta on liiton kokouksella, jossa päätäntäoikeutta käyttävät varsinaisten jäsenten edustajat. Edustajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen, joka on suorittanut liiton kuluvan vuoden jäsenmaksun kokonaisuudessaan. Mehiläishoitajain yhdistykset lähettävät liiton kokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa 25 edellisen kalenterivuoden lopussa olevaa sellaista jäsentä kohti, jonka jäsenmaksuosuus on maksettu liitolle ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt kukin yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi valtuuttaa saman jäsenyhdistyksen toisen edustajan äänestämään puolestaan. Jäsenyhdistys voi myös valtuuttaa yhden edustajan äänestämään asianomaisen jäsenyhdistyksen toisten edustajien puolesta. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä määrätä toisin, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Liiton kokous pidetään vuosittain syksyllä marraskuun loppuun mennessä johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa ja kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut virkailijat,

2. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,

3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto,

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

5. määrätään liiton puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten, toimikuntien jäsenten ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot sekä matka- ja päivärahojen suuruus,

6. päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksujen suuruudesta,

7. käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

8. valitaan liiton puheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa on päättymässä,

9. valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,

10. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla KHT.

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää johtokunnalta.

Jäsenen, joka haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi liiton varsinaisessa kokouksessa, on tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnalle elokuun loppuun mennessä."