Pesien rekisteröinnistä saa lisätietoja toukokuussa

29.3.2012

Talven mittaan puhuttaneen pesärekisteröitiin liittyvän asetuksen kanssa ei ole vielä tarvetta kiirehtiä.

Eviralla ei toistaiseksi ole tarhojen rekisteröintiin sopivaa lomaketta. Kyseinen lomake saadaan toukokuussa.

Tavoitteena on toimittaa lomake Mehiläinen-lehden mukana. Samalla kerrotaan tarkemmin rekisteröinnistä. Rekisteröinti on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä.

Lomake ja muut ohjeet julkaistaan myös täällä nettisivuilla.

Rekisteröinti liittyy maa- ja metsätalousministeriön marraskuussa antamaan aseutukseen ”eräiden eläinten tunnistamisesta” (PDF). Kyseisen asetuksen teksti alla.

1 § Soveltamisala. Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010, eläintunnistusjärjestelmälaki) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lueteltaisiin soveltamisalaan kuuluviksi tarhatut mehiläiset ja kimalaiset, hirvieläimet paitsi poro, turkiseläimet sekä sivutuoteasetuksessa tarkoitetut tarhatut koirat, löytöeläinhoitoloiden koirat ja kissat sekä kalansyötiksi kasvatetut toukat ja madot.

2 § Ilmoitukset eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekistereihin. Eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää yhtäkin 1 §:ssä tarkoitetun eläinlajiin kuuluvaa eläintä, on ilmoitettava viranomaiselle tiedot toiminnastaan. Samoin lain 11 §:n 1 momentin mukaisesti pitopaikasta vastuussa olevan toimijan on tehtävä ilmoitus jokaisesta pitopaikasta, jossa yhtäkin eläintä pidetään.

Eläintenpidon tunnistaminen on tärkeätä, koska 1) mehiläisiä ja kimalaisia koskee esimerkiksi esikotelomädän esiintymisen valvontaohjelma,
2) hirvieläimiä, poroa lukuun ottamatta, koskee tuberkuloosin valvontaohjelma,
3) turkiseläimiä koskee eläinperäisten sivutuotteiden käytön valvontavelvoite ja eläinsuojelulainsäädännön mukainen valvontaohjelma sekä 4) kalansyötiksi kasvatettavia toukkia ja matoja ja
5) tarhakoiria ja löytöeläinhoitoloiden koiria ja kissoja eläinperäisten sivutuotteiden käytön valvontavelvoite.

Vaikka tässä asetuksessa tarkoitetut eläimet eivät kuulu maatalouden tukijärjestelmien piiriin, on eläinten pito pääosin kytkeytynyt maataloustuotannon harjoittamiseen ja siten maaseutuelinkeinoviranomainen olisi toimijoiden kannalta luonteva viranomainen vastaanottamaan ja käsittelemään ilmoituksia.

3§ Luettelon pitäminen. Pykälässä säädettäisiin eläintunnistusjärjestelmälain 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla siitä, että 1 §:ssä tarkoitettujen eläinlajien eläimistä on pidettävä luetteloa. Eläintunnistusjärjestelmälain 22 §:ssä säädetään, että Elintarviketurvallisuusvirasto vahvistaa luettelomallin. Luettelomalliin olisi mahdollista yhdistää muustakin lainsäädännöstä johtuvia sellaisia velvoitteita, jotka ovat sovitettavissa yhteiseen malliin ja näin pyrkiä vähentämään erillisenä pidettävien luetteloiden määrää. Tällaisena yhdistettävänä velvoitteena voitaisiin pitää esimerkiksi valvontaohjelmissa tarvittavien tietojen kirjaamista.

4 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Pykälässä säädettäisiin voimaantulopäivän lisäksi siitä, että toimintansa jo aiemmin aloittaneiden toimijoiden olisi ilmoitettava viranomaiselle toiminnastaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Koska toimintaa koskevat valvontavelvoitteet ovat jo olemassa, olisi kaikkien toimijoiden ilmoitukset saatava rekistereihin nopeasti.